Terug naar overzicht

Geo-Informatiedag
 Nederland (GIN) 2002

15 februari 2002, De Reehorst te Ede

Er worden in Nederland en ook in het buitenland vele conferenties, seminars en cursussen over geo-informatie georganiseerd. Veelal zijn die op specifieke toepassingssectoren, beleidsvraagstukken of GIS-pakketten gericht. Vaak zijn ze bovendien commercieel van karakter. De mogelijkheden voor onderzoekers, ontwikkelaars en toepassers op het gebied van geo-informatie om elkaar vakgericht te ontmoeten zijn echter steeds minder geworden. Grote algemene Europese GIS-congressen blijken steeds lastiger levensvatbaar te houden en ook in Noord-Amerika wordt het aanbod op dit punt steeds magerder. Gelukkig kennen we op Europees niveau nog het jaarlijkse AGILE-congres. Op nationaal niveau is daar in 2000 voor de eerste maal het GIN-congres (Geo-Informatiedag Nederland) bijgekomen.

Tijdens deze laatste happening bleek dat het voor mensen die zich min of meer dagelijks bezighouden met onderzoek naar en/of ontwikkeling van GIS-technologie en met het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve GIS-toepassingen zeer nuttig is elkaars werk te bezien en te bespreken. Zeker als dat op een niet-commerciële en laagdrempelige wijze kan plaatsvinden. Ook voor mensen die werkzaam zijn op ‘ruimtelijk relevante’ beleidsterreinen (beleidsambtenaren; makelaars; consultants; et cetera) bleek het bezoeken van de Geo-Informatiedag Nederland zeer zeker de moeite waard. Dit type bijeenkomsten blijkt een leemte op te vullen en een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de kennisuitwisseling rondom geo-informatie in Nederland.

Vijf bekende Nederlandse organisaties, waarin een zeer groot aantal vakspecialisten op het gebied van geo-informatie zijn verenigd, hebben daarom wederom het initiatief genomen om te komen tot een Geo-Informatiedag Nederland, kortweg GIN 2002. Deze Geo-Informatiedag Nederland kan worden gezien als een voortzetting en uitbouw van de succesvolle NexpRI-onderzoeksdagen, die vele jaren in Utrecht zijn gehouden. GIN 2002 vormt daarnaast een voortzetting van het GIN 2000-congres dat in februari 2000 ruim 350 mensen naar Ede trok voor een keur aan presentaties, demonstraties, discussies, en – zeker niet onbelangrijk – wandelganggesprekken. Kortom, GIN 2002 biedt vakspecialisten de mogelijkheid innovatieve presentaties en demonstraties bij te wonen, verfrissende discussies te voeren en elkaar weer eens in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en bij te praten.

Toegangsprijs
De toegangsprijs voor de Geo-informatiedag Nederland bedraagt (inclusief koffie, thee, lunch, borrel en proceedings):
leden VGVI, KvAG, NVK, NVG: € 68,00
studenten en promovendi: € 23,00 (op vertoon van collegekaart/bewijs)
overige deelnemers: € 113,00

Aanmelding voor de Geo-informatiedag
Men kan zich aanmelden voor de Geo-Informatiedag Nederland 2002 via een email-bericht aan e.m.fendel@citg.tudelft.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en email-adres en eventueel lidmaatschap van een van de organiserende verenigingen. De toegangsprijs dient te worden overgemaakt naar girorekening 4610195 t.n.v. VVI te Delft o.v.v. GIN 2002.

GIN-organisatiecomité
Jos Anneveld, NVG, Fugro-Inpark
Stan Geertman, NexpRI, Universiteit Utrecht
Menno-Jan Kraak, NVK, ITC Enschede
Peter van Oosterom, KvAG, TU Delft
Henk Ottens, VGVI, Universiteit Utrecht

Programma
Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

09.30 Inschrijving  
10.00 Openingssessie  
  Opening met speciale aandacht voor de nieuwe GIN organisatie Prof.dr. M.-J. Kraak (NVK/ITC)
  Terugblik en vooruitblik op het veld van de geo-informatie Prof.dr.ir. M.J.M. Bogaerts (Afdeling Geodesie, TU Delft)
10.40 Pauze met demonstraties  
11.00 Parallelle sessies:  
  Sessie Geo-informatie en planvorming o.v.v. M.-J. Kraak (NVK/ITC)
  Waarom digitale en IMRO-conforme bestemmingsplannen? S. de Hoop, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijksplanologische Dienst
  Dynamische visualisatievariabelen in animaties en de ontwikkeling van scenario’s voor het monitoren van ruimtelijke veranderingen C. Blok, ITC, Afdeling Geoinformatica, Kartografie en Visualisatie
  De waterkansenkaart als facilitator van integrale planprocessen: een bestuurskundige blik op geo-informatie L. Carton, TU Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management
  Stadsalmanak Rotterdam – Kaarten en Cijfers C. de Kuijper. Fugro-Inpark – RTI Geo ITC
  Plannen met historisch besef E. van Capelleveen, Twijnstra Gudde Management Consultants en

J.D. Bulens, Alterra CGI

  Sessie Ruimtelijke modellen I o.v.v. S. Geertman (NexpRI/UU)
  PCRaster, Dynamische modellen koppelen met GIS W. van Deursen, Carthago Consultancy en PCRaster Environmental Software en C. Wesseling, PCRaster Environmental Software
  Veranderende verstedelijkingsprocessen in de Delta M. Hagoort, Universiteit Utrecht, S. Geertman, Universiteit Utrecht/NexpRI en H.F.L. Ottens, Universiteit Utrecht
  Multi-Agent System Support for Actor Based Spatial Planning: The Human Factor T. Ligtenberg, M. Wachowicz, A.K. Bregt, Wageningen-UR, Centre for Geo-Information, A. Beulens en D. Kettenis, Wageningen-UR, Information Technology Group
  CLEU: a GIS-based land use change model K. Overmars, Wageningen-UR, Department of Environmental Sciences en Centre for Environmental Science en P. Verburg, Wageningen-UR, Department of Environmental Sciences en Utrecht University, Faculty of Geographical Sciences
  De toepassing van STEPP in de planningspraktijk G.J. Carsjens, Wageningen-UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning
  Sessie Gegevensontsluiting o.v.v. P.J.M. van Oosterom (KvAG/TU Delft)
  Geo-informatieverzorging in bedrijfsprocessen R. van der Schans, van der Schans adviesbureau voor kaartgebruik en interactie bij GIS
  DINO: Geo-informatie van de ondergrond vrij beschikbaar J. Kooijman, Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO (TNO-NITG)
  Honderd jaar grondgebruik in Nederland digitaal in kaart gebracht H. Kramer en W. Knol, Alterra
  Geo-Data Store (GDS) H.J.M. Corstens, Urbidata bv
  Adreslocaties – Beschrijving van het concept voor GIN 2002. C. Guikers en M. Cappendijk, Bridges B.V
12.50 Lunchpauze met verschillende demonstraties  
14.00 Parallelle sessies:  
  Sessie 2e generatie TOPvector bestanden o.v.v. H.F.L. Ottens (VGVI/UU)
  Naar objectgerichte TOPvector bestanden N.J. Bakker, Topografische Dienst
  Samenstelling en evaluatie gebruikersspecificaties TOP10-21ste eeuw A.K. Bregt, Wageningen UR, Centrum voor Geo-informatie
  De totstandkoming van het conceptuele en logische gegevensmodel R. Knippers, ITC
  Ontwikkeling TOP10vector prototype in GML P.J.M. van Oosterom, TU Delf, Afdeling Geodesie
  Sessie Ruimtelijke Modellen II o.v.v. S. Geertman (NexpRI/UU)
  ALBATROSS: Een nieuw model van activiteit- en verplaatsingskeuze T.A. Arentze en H. Timmermans, TU Eindhoven, Stedelijke Planning Groep
  DeLeefOmgevingsVerkenner: Wie doet wat waar? T. de Nijs, RIVM
  Integraal modelleren voor beleidstoepassingen: ontwerp en gebruik van ruimtelijke Decision Support Systemen H. van Delden, Research Institute for Knowledge Systems bv.
  De markt benut: marktbenutting en innovatie P.A.M. Looman, Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat
Deze presentatie behoort niet tot het thema ‘Ruimtelijke Modellen’
  Sessie Onderwijs in GIS-vaardigheden op de verschillende opleidingsniveau, Blijdorp Groep, Docentenoverleg Geoinformatie
15.30 Pauze met demonstraties  
15.45 Parallelle sessies  
  Sessie Geo-informatietoepassingen o.v.v. H.F.L. Ottens (VGVI/UU)
  Mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer? Een onderzoek met behulp van geo-informatie en multivariate analyse C. Baltjes, Wageningen-UR, Ruimtelijke Planvorming en F. van Langevelde, Wageningen UR, Alterra, DLO
  Inventory urban areas with Very High Resolution Images M. Binbard, Université de Liège, Laboratoires SURFACES, T. op ’t Eyndt Ondersteunend Centrum GIS Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij en T. van de Voorde, Vrije Universiteit Brussel, Centre for Cartography and GIS
  Location Based Services als cases binnen GIS-projectonderwijs C. Arens en E. Verbree, TU Delft, Afdeling Geodesie
  Geo-productontwikkeling bij het Kadaster P. Schreuder, Kadata
  Sessie Gegevensinwinning & Modellering o.v.v. J.C. Anneveld, NVG/Fugro-Inpark
  Digitale geografische informatie voor defensietoepassingen R.J. Dekker, H. Greidanus en A.C. van den Broek, TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (TNO—FEL)
  Detectie van kenmerkende hoogtepunten in TIN’s voor iteratieve datareductie F. Penninga, TU Delft
  Kwaliteit in een (geo)datawarehouse M. Reuvers en G. Molendijk, NedGraphics b.v.
  Decimeter nauwkeurigheid met Fugro-OmniSTAR’s High Performance GPS Netwerk H. Visser, Fugro-OmniSTAR BV
  Sessie 3D-GIS/WEB-GIS o.v.v. M.J. Kraak (NVK/ITC)
  De integratie van 2D en 3D geo-objecten in één DBMS J.E. Stoter en P.J.M. van Oosterom, TU Delft, Afdeling Geodesie
  Shared Earth System Models for the Dutch subsurface J.D. van Wees, R. Versseput, H.J. Simmelink, R. Allard en H. Pagnier, Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO – National Geological Survey
  Surface representation by laser-range Delaunay TENs E. Verbree en P.J.M. van Oosterom, TU Delft, Afdeling Geodesie
  Ruimtelijke data op internet: ontwikkelingen, toepassingen en enkele valkuilen W. Ploeg, Nieuwland
17.15 Informeel samenzijn met demonstraties  

Demonstraties
Tijdens de pauzes zullen door de volgende bedrijven en instellingen demonstraties worden verzorgd: ESRI Nederland, Fugro-OmniSTAR b.v., GEON/Van Hall Instituut, ITC, Kadata, NexpRI, Nieuwland, PCRaster Environmental Software, Stadsmonitor Amsterdam, StarInformatic, Topografische Dienst en Urbidata b.v.

Terug naar overzicht